Tidligere anbefalinger

Nedenfor kan du læse om artikler, bøger og andre publikationer, som Ungekonsulent fra Børnekulturens Netværk, Stine Engel, tidligere har anbefalet i forhold til arbejdet med unge og kultur. 

Beboere skaber byrum

Urbanplanen/Partnerskabet

I sommeren 2012 samledes en gruppe beboere for at skabe bedre byrum i Urbanplanen. Projektet blev iværksat af den boligsociale helhedsplan ’Partnerskabet’.

En vigtig del af projektet var at få de unge mænd i området med på idéen, så de kunne få ejerskab til byrummet. Sideløbende med byrumsprojektet etablerede Partnerskabet en klub for unge over 18 år. Det var håbet, at deltagelsen i byrumsprojektet kunne være med til at gøre klubben til en aktiv del af miljøet i Urbanplanen.

Projektet er blevet evalueret med særligt fokus på, om inddragelsen af de unge mænd har været med til at give dem ejerskab og ansvarsfølelse for lokalområdets fysiske rammer.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan borgerinddragelse i udviklingen af byens rum kan være med til at skabe ejerskab og tryghed i udsatte boligområder.

Visuelt HF i Viborg

The Animation Workshop og Viborg gymnasium og HF udbyder en ny kreativ ungdomsuddannelse, hvor elever ud over en almindelig HF får et ekstra år med visuelle kompetencer.

I sommeren 2012 blev det allerførste kuld Visuel HF-studenter sendt ud i verden, og samtidig færdiggjorde uddannelsens følgeforskere deres arbejde.

De har siden starten dokumenteret og reflekteret over Visuel HF's metoder og resultater i bogen "Visuel hf - vision og virkelighed".

Tema: Street art

Dansk gadekunst

Lasse Korsemann Horne

Dansk gadekunst er det hidtil største og grundigste værk om gadekunst på dansk. Bogen er ikke en afdækning af gadekunst fra a til z, men en samling af tematiske artikler, interviews og et hav af fotografier, der kommer bredt omkring gadekunsten.WALK THIS WAY

Katrine Ring

I Walk this way giver Katrine Ring læseren et øjebliksbillede af, hvordan gadekunst eller street art tager sig ud i dag, og samtidig giver hun en introduktion til hele fænomenet, genrerne, teknikkerne og en række af de toneangivende kunstnere og kunstnergrupper inden for gadekunsten.

Perlepladekunst, OEPS @ Roskilde 2012

StreetHeart

STREETHEART blogger om, hvad der sker her og nu i billeder og ord om kunsten i byen, på gaden, på væggen, på cyklen og andre steder, hvor gavmilde rebeller efterlader små og store kunstværker til glæde for folket.

SREETHEART er dels en frivillig forening til gadekunstens fremme, dels et formidlingsbureau, som tager sig af undervisning, konsulent- & projektarbejde, events, oplevelser & videndeling.

Modkultur – Fra undergrund til bundlinje

Udgivet af: Gyldendal Business

Katrine K. Pedersen og Klaus Æ. Mogensens bog beskriver de strømninger og tendenser, der i dag udgør det, forfatterne kalder modkultur.

Kort fortalt drejer modkultur sig om forbrugeranarkisme og om de oprør, der opstår mod etablerede brands.

Den modkulturelle eller anarkistiske forbruger er der i og for sig ikke noget nyt i – han/hun har altid eksisteret og har ligeså længe været interessant for kommunikations- og marketingindustrien.

Med netværk og nye medier som redskab er de absolut ikke blevet mindre interessante.  

Bogen gennemgår tendenser og grupperinger som guerilla, streetart, culturejamming, freeganism og remix-kultur, som enhver marketing-interesseret m/k bør overveje i kampagneplanlægningen, og bogen giver da også et par bud på, hvordan man tackler disse forbrugere ved checklister og overordnede råd.

The Safer Internet Day Youth Agenda

Udgivet af: Medierådet for Børn og Unge

Over 70 unge mødtes den 7. februar 2012 ved et ungdomsforum på IT-Universitet i København for at diskutere udfordringer og muligheder i det digitale samfund. Reportager og resultater samt refleksioner over, hvordan man inddrager unge i arbejdet med de digitale medier, kan man læse mere om i Medierådets rapport fra dagen.  

Unge og museer – en best practice publikation

Udgivet af: Kulturstyrelsen

I "Unge og museer – en best practice publikation" præsenterer Kulturstyrelsen en hel række projekter fra danske museer, der viser, hvordan museerne kan tænke formidling og kommunikation i samarbejde med unge.

Eksemplerne viser, at samarbejdet med unge er udviklende for museet som institution.

Unge kan se på museet med friske øjne, og de er ofte trendsættere for bredere samfundsmæssige udviklinger i bl.a. kulturforbrug.

Inddragelsen af unge i udviklingen af museernes formidling og kommunikation er derfor et vigtigt element, når fremtidens museum for alle brugere skal defineres.

Fokus 06 – en analyse av ungas kultur och fritid

Udgivet af: Ungdomsstyrelsen i Sverige

Hvilke fritids- og kulturaktiviteter efterspørger de unge, og hvilke tilbud findes der?

I rapporten "FOKUS 06" analyseres de unges medievaner, og det undersøges, hvilken betydning disse har for de unges kultur- og fritidsaktiviteter.

Rapporten præsenterer fem svenske virksomheder, som har haft succes med at tilbyde kultur- og fritidsaktiviteter, som tiltrækker ungdommen. 

"Unge styrer"

I Kulturhusene arbejdes der pt. på at udvikle en ny projektidé, hvis formål er at understøtte nye, konkrete idéer til arbejdet med inddragelse af lokale unge i de kulturhuse, der gerne vil styrke deres fokus på dette område.

Projektet er et samarbejde med antropologen Tine Sønderby

 

Det nye projekt - "Unge styrer" - er tænkt som et længere forløb, der indledes med en debataften med forevisning af dokumentarfilmen "Indspark", produceret af C:NTACT, og følges op af arbejde med komkrete lokale projektidéer, netværk og vidensdeling mellem de deltagende huse.

Kampen om de unges fritidsliv - inspiration til debat og reflektion

Udgivet af: Ungdomsringen

Det handler i bund og grund om at ville børn og unge det bedste i Ungdomsringens nye bog 'Kampen om de unges fritidsliv' - om at tilbyde større børn og unge optimale rammer for den vigtige del af deres liv og udvikling, der udspiller sig fra skoleklokken ringer ud, og til de ligger under dynen. 12 voksne og 4 unge bidrager i bogen ud fra hver deres personlige vinkel.

Unge avislæsere – Hvem er de og hvad vil de have?

Af: Marianne Bugge Zederkof og Aslak Gottlieb

Feltstudie af de avislæsende unges attituder til mediet. 

Rapportens konklusioner bygger på resultater af interviews og fokusgruppearbejde med 65 unge i alderen 12 - 19 år fra hele landet.

Rapporten afslører, at 'de unge' hverken er nyhedsignoranter eller digitale dogmatikere.

Den afslører også, at 'den unge' ikke lader sig beskrive som en homogen målgruppe med fælles holdninger og problemer.

Undersøgelsens resultater, metode og anbefalinger til dagblade, som overvejer at henvende sig til målgruppen, er publiceret summarisk i rapporten.

Man kan læse mere om undersøgelsen på www.ungeavislaesere.dk . På samme hjemmeside er der også lavet en gør-det-selv workshop til dagblade, som ønsker at udvikle redaktionelle produkter til målgruppen.

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Udgivet af: Medierådet for Børn og Unge

Medierådet for Børn og Unge har undersøgt børn og unges brug af internettet og mobiltelefonen med særligt fokus på, hvordan de
behandler egne og hinandens informationer og billeder på forskellige medier.

Undersøgelsen har henvendt sig til børn i alderen 9-16 år.

Undersøgelsen igennem tegner der sig nogle billeder af de unges holdninger til eget, og andres, brug af internettets og mobiltelefonens muligheder og faremomenter.

Resultaterne for undersøgelsen blev offentliggjort på Sikker Internet Dag 2009.

Kultur for og med de unge

Af: Kulturforvalterne Unlimited, Nanna Lykke Merrild og Helene Bjerre Olesen

Kulturforvalterne Unlimited har interviewet to dedikerede ungekulturkonsulenter, Annemette Krabbe, ungekulturkonsulent, Gentofte Kommune og Tenna Weng Pedersen, ungekulturkonsulent i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.

Deres opgave er at skabe rammer, der kan rumme de unges kreative processer – rammer, der taler til ansvar og fri udfoldelse frem for at diktere.

Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering

Af: Knud Illeris, Noemi Katznelson, Jens Christian Nielsen, Birgitte Simonsen og Niels Ulrik Sørensen

Ungdomsliv er en bredt dækkende bog om de unge i Danmark i dag. Bogen kommer rundt om alle de vigtige sider af ungdomslivet: Uddannelse og vejledning, arbejds-, fritids- og foreningsliv, og trænger ind i en række af ungdomslivets brændpunkter: Ungdomskulturer, kønsrelationer, de sociale og etniske tilhørsforhold, og de mange former for risikoadfærd, der spænder lige fra forskellige typer af misbrug, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd til ludomani, kriminalitet og de helt ekstreme former som vild bilkørsel og trainsurfing.

Ungdomsliv er både pædagogisk, psykologisk, sociologisk og kulturelt forankret. Bogen er skrevet af fem ungdomsforskere, der alle er ansat på eller tilknyttet Center for Ungdomsforskning.

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Udgivet af Center for Ungdomsforskning

Hvis kært barn har mange navne, må de unge være yderst bedårende væsener. Sjældent er en generation af unge blevet påhæftet så mange etiketter(...) disse etiketter bidrager til billedet af en ungdomsgeneration, der mere end nogen anden er blevet sat på begreb af omverdenen. De mange begreber er et udtryk for vores enorme optagethed af de unge. Ungdomslivet er blevet sat op på en piedestal – det er blevet et forbillede, vi forsøger at leve op til...

Sådan lyder indledningen til artikelsamlingen Begreber om den nye ungdomsgeneration, der er udgivet af Center for Ungdomsforskning. Artikelsamlingen er en god introduktion til nogle af de begreber om nutidens unge, der er dukket op de seneste år.

Nye unge - Ny ungepolitik

Udgivet af Børne- og kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen udgav i 2009 hæftet Nye unge - ny ungepolitik, der stiller skarpt på strategier for ungeindsatser. Hæftet udgives parallelt med en opfordring til regeringen om at nedsætte en ungdomskommision, som kan udarbejde en statslig strategi for inklusion af alle unge. 

I publikationen belyses en række ungdomspolitiske udfordringer, herunder mangfoldighed, inklusion og eksklusion. Publikationen er tænkt som et inspirationshæfte til debatter og afklaringer i de enkelte kommuner. 

Homo conexus. Netværksmennesket

Af: Morten Bay

Fremtidens menneske er et netværksmenneske – homo conexus.

Hvis man er – sådan ca. – mere end 35 år, er der stor risiko for, at man ikke helt for alvor forstår, at fremtidens mennesker er helt anderledes end én selv. At måden at opfatte sig selv og verden på er forandret. At der allerede findes en ny type menneske, som overtager arbejdspladserne, som er de nye kunder i butikkerne, og som stiller helt anderledes sociale krav til hinanden.

Morten Bay viser, at vi er nødt til at tilpasse vores virksomheder, skoler, ja, vores liv til en ny slags mennesker. Bogen er samtidig et spændende billede af vores samfund, som det har ændret sig gennem de seneste år. Vi har gennemgået en revolutionerende udvikling inden for IT, vi har haft kriser, og vi har haft velstand.

Men som mennesker er det vigtigste, at vi har fået en ny indstilling til livet: Vi er blevet netværksmennesker. Eller bliver det i hvert fald i løbet af de næste år …

____________________________________________________________________

The MeWe generation: What business and Politics Must Know About The Next Generation.

Af: Mats Lindgren, Bernhard Luthi og Thomas Furth  

The MeWe Generation er født i midt-80'erne og voksede op i de turbulente 90'ere og tidlige 00'er. De er født individualister, men ikke hardcore egoister. De sætter venner i første række og sætter pris på kollektive løsninger og de nærer mistillid til alt og alle, de betragter som overfladiske.

Den svenske tænketank Kairos Future hæfter betegnelsen MeWe Generation på unge i deres forsøg på at indkapsle det tvetydige forhold, at unge er både individualistiske og fællesskabssøgende på samme tid. Deres undersøgelse peger på, at det at have fælles mål og tage fælles beslutninger er centrale værdier for unge. Derved punkteres myten om, at unges individualistiske syn på tilværelsen er lig med egoisme, selvcentrering og selvtilstrækkelighed.

The Nordic Youth Research 2010

Udarbejdet af: Icelandic Centre for Social Research and Analysis

ICSRA har netop offentliggjort en komparativ undersøgelse blandt de 16 til 19 årige studerende på Ålandsøerne, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.

13.417 unge har deltaget i undersøgelsen, som omhandler de unges hverdagsliv, herunder uddannelse, fritid, familie, køn, sundhed, alkoholvaner, lokalområde, sprog osv.

Strategi for børn og unge i Norden

Udgivet af: Nordisk Ministerråd

Børn og unge er en prioriteret målgruppe i Nordisk Ministerråd. Dette strategidokument danner grundlaget for Ministerrådets indsatser på tværs af sektorer.

Målet for arbejdet med børn og unge i Nordisk Ministerråd er at skabe gode livsvilkår for børn og unge og øge deres mulighed for indflydelse.

Barn och ungas kultur

Udgivet af: Kulturrådet (Sverige)

Kulturrådet i Sverige har af regeringen fået til opgave at formidle deres arbejde med børn og unges ret til kultur. Kulturrådet skal indsamle og formidle data om børn og unges kultur. I dette arbejde forholder Kulturrådet sig til udbud, vaner, forskning og statistik inden for kulturfeltet (børn og unge). Som et led i dette arbejde præsenterer Kulturrådet en rapport.

I rapporten præsenteres de kulturpolitiske tiltag, som er lavet for at styrke børn og unges ret til kultur, samt oversigter over den offentlige finansiering af kultur for og med børn og unge, hvilket udbud der findes, og hvordan det udnyttes.

Rapporten giver desuden en kort oversigt over forskning om børn og unges kultur og rummer et kapitel om børns og unges medievaner. Afslutningsvis diskuteres nogle vigtige fremtidsspørgsmål vedrørende børn og unges ret til kultur.

Aktiviteter tiltrækker - Relationer fastholder, måske

Udgivet af: Ungdomsringen og CUR (Center for Ungdomstudier og Religionspædagogik)

Denne undersøgelse og udgivelse sætter fokus på at beskrive, hvad danske teenagere i 7.-9. klasse bruger tid på i deres fritid. Den giver således et opdateret billede af teenagevirkeligheden anno 2010.
Bogen giver et godt indblik i, hvad der er afgørende for de unges prioriteringer, valg og fravalg på fritidsarenaen og hvilke forventninger, de har - til de voksne, til aktiviteterne, til forholdene og til sig selv.
Bogen baserer sig på en spørgeskema blandt 1122 elever i 7.-9. klasse og efterfølgende interviews med elever i samme aldersgruppe.

Kunst i udsatte boligområder

Udarbejdet af: Sofie Myschetzky, Jacob Suhr Thomsen, Niels Bøttger-Rasmussen, Instituttet for Fremtidsforskning. 

Publikationerne ”Kunst i udsatte boligområder – en inspirationsguide” og ”Kunst i udsatte boligområder - som strategisk og praktisk værktøj” formidler resultaterne fra et udviklingsprojekt gennemført af Instituttet for Fremtidsforskning, der er støttet med byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler.

Guiden ”Kunst i udsatte boligområder – en inspirationsguide” beskriver eksempler på danske erfaringer med at anvende kunst og kultur som et strategisk og praktisk værktøj i udviklingen af udsatte boligområder. Kunsten og kulturen kan lokalt skabe sammenhold, positive oplevelser og gode historier i og om udsatte boligområder, og guiden beskriver fire eksempler fra Urbanplanen, Gellerupparken, Vollsmose og Nøjsomhed i Helsingør.

Rapport om marginaliserede nydanske børn og unge

Udgivet af: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Rapporten opregner bud på årsager til marginaliseringen, præsenterer de væsentligste igangværende initiativer og fremlægger anbefalinger til en yderligere indsats. Alt sammen med det mål, at færre nydanske børn og unge i fremtiden har udsigt til et liv på kanten af eller helt uden for samfundet.

Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2010.

Udarbejdet af: Mai Heide Ottosen, Dines Andersen, Mette Lausten, Lisbeth Palmhøj Nielsen og Sofie Stage (SFI)

Rapporten beskriver forholdende for 6267 børn og unge i Danmark. Den viser bl.a., at næsten alle små børn har det godt, men at risikoen for at bliver udsat eller marginaliseret stiger med alderen.

Undersøgelsen viser, at i teenageårene får både piger og drenge får det sværere, men på meget forskellige måder. Blandt de ældste piger er der temmelig mange, der har indadvendte og depressive symptomer. 21 procent af de 19-årige piger svarer, at de har haft en psykisk lidelse. Drengene ryger og drikker mere end de jævnaldrende piger, spiser usundere og er mere udsatte i nattelivet.

Mai Heide Ottesen fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd fortæller om undersøgelsen. Forelæsningen varer 24:13 min.

____________________________________________________________________ 

2200 N – orakler, shawarmaer og bristede fordomme.

Udarbejdet af: Karen Siercke og 14 unge fra Nørrebro

14 unge fra Nørrebro fortæller i ord og billeder, humoristisk og alvorligt, fantasifuldt og dagligdags om liv, drømme og stemninger i deres bydel, der har sit eget, skræmmende billede i medierne.

Med en blanding af fiktion og virkelighed, kaster 14 unge dig ind i et kalejdoskop af historier, der rummer alt lige fra humor til alvor og indsigt. Fantasifuldt og ubesværet bruger de deres forskellighed til at fortælle om Nørrebro i tekst og billeder, og tilsammen tegner de et uforligneligt portræt af det kvarter, der er deres.

Tools for Action

Udarbejdet af: Team Ycity - Jakob Sejrup Villadsen

Action Demokrati er en demokratiform der tager udgangspunkt i borgernes egne politiske handlinger. Magasinet Tools for action har fokus på unge, da unge har en unik mulighed for at udfordre de traditionelle måder at tænke demokrati og politisk deltagelse på.

Magasinet fortæller fem forskellige historier om unge der har forsøgt at skabe samfundsforandringer. Følgende projekter bliver beskrevet: Ycity, Skurvognen på Blågårds Plads, Sorø Ungdomsråd, The Middle East Expedition, Hal 3 og Bolsjefabrikken.

Bestil magasinet her info@remove-this.ycity.dk

 

Ingen kommentarer

Indsæt kommentar på siden (Felter med * skal udfyldes)

*  

*  

*  

 

 

 
CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse
*  

 
Få en e-mail, når der kommer nye kommentarer til denne side
*

Ungdomsforskning

Konsulent Stine Engel anbefaler litteratur om unge, ungdomsliv og -kultur. 

sen@remove-this.boernekultur.dk

Sidst opdateret 12. august 2013